ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕕᓂᕐᒥᓄᑦ ᑕᑕᕐᓯᑐᒐᖓ

ᐱᓐᖑᐊᕈᓯᓕᕆᓃᑦ

ᐱᓐᖑᐊᓂᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ

ᙯᑦᓯᕗᒍᑦ ᐆᒥᖓ ᐱᓐᖑᐊᕈᓯᐊᐱᒻᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᖁᑎᓯ, ᐃᕝᕕᓗᐊᓪᓛᑦ, ᐃᓕᑦᓯᒍᓐᓇᓯᒐᔭᕋᑦᓯ ᐃᑭᑦᑐᓂᐅᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖓᓐᓂᒃ ᐅᐃᒍᐃᑎᑑᒐᓗᐊᕐᐸᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᒐᓗᐊᕐᐸᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᒐᓗᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ.

ᒍᒪᑐᐊᕈᕕᑦ, ᖑᐊᑦᓴᕆᐊᓚᐅᕋᓯ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᖁᑎᓯᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᑐᓯ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓗᒋᐊᓪᓛᑦ, ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᖑᐊᑦᓴᑐᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓚᐅᑦᓵᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᓯ ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᑕᑯᒋᐊᓚᐅᕋᓯ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᓪᓕᐊᒍᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᒋᐊᓚᖓᒐᓗᐊᕈᑦᓯ, ᐃᓘᓐᓇᓯᓂᒃ ᐊᓕᐊᓱᖁᔨᕗᒍᑦ.