ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ

ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᑦ ᓇᔪᕐᑎᖃᕐᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᕋᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᐊᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᑏᑦ, ᐃᓐᖏᖑᐊᕐᑏᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑏᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒧᐊᖓᑦᓱᑎᒃ, ᑐᓂᕐᑌᑦ, ᐊᓪᓚᑕᐅᒋᐊᓐᖓᐸᑦᑐᕕᓃᓪᓗ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓗᓯᒪᔭᖏᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓂᑦ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᓱᑎᓪᓗ ᑐᓂᕐᕈᓰᔪᕕᓂᕐᓂᑦ.

ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᓅᕐᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᒍᑕᐅᓲᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒧᐊᖓᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᑌᒣᓘᕐᐸᓱᑎᒃ, ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓕᒫᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑕᐅᓲᑦ ᐊᓯᐅᖏᓐᓇᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᓯᒪᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓂᒃ, ᐊᓪᓛᑦ ᐊᖏᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᓪᓗ. ᐱᕙᓪᓖᓚᖓᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓯᕗᓂᑦᓴᑎᓂᓪᓗ ᑭᖑᕚᑦᑎᓂᒃ.

ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓪᓗ ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᐃᓕᑕᕐᓯᒍᑕᐅᑦᓱᑎᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑭᓖᔪᕕᓂᐅᓂᕃᔪᒥᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᒥᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᕐᕈᓰᔪᑦ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ.

ᑐᓂᕐᕈᓰᒍᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᑎᓪᓗᒍ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᕕᖓ: 1 800 361 5029.

ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐊᓪᓚᕕᒋᒍᒪᒍᕕᐅᒃ: 

Institut culturel Avataq
360 - 4150 rue Ste Catherine Ouest
Westmount (Québec), H3Z 2Y5
Tél : (514) 989-9031
Fax : (514) 989-8789
Email: avataq@avataq.qc.ca (ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᒍᒪᒍᕕᐅᒃ)