ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᑦ ᐱᖓᓱᐃᓕᕿᖓᔪᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᓄᐊᑦᓯᓯᒪᕗᑦ: ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᕕᓂᕐᓂᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ, ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᓂᖏᑎᒍᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᒋᑎᒍᓪᓗ ᓱᑯᐃᔦᓂᑎᒍᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᕐᕈᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓱᓕᓪᓚᕆᑦᑐᕕᓃᑦ ᓱᓕᓪᓚᕆᓐᓂᖏᑦᑐᐃᓗ ᐱᐅᓯᕐᓱᕈᑏᑦ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᓴᕐᕿᔮᕐᑎᑕᐅᑦᓯᐊᐳᑦ ᐊᕐᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᕙᑕᒃᑯᓂ ᐱᖓᓱᐃᓕᕿᖓᔪᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᓂᒃ.

ᐊᕙᑕᒃᑯᓂ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᕕᓂᕐᓂᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓗᓕᖃᓗᐊᓐᖑᐊᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑎᑯᑎᖏᑦᑕ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᓇᕝᕚᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᓄᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᓂ, ᑕᑯᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑐᑦ ᓈᒻᒪᓈᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖃᕐᐸᓂᕕᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓗᑐᕐᖄᕕᓂᕐᓂᒃ 4,000 ᐊᕐᕌᒎᓯᒪᓕᕐᑐᓂ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖄᕕᓂᕐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖄᕕᓃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ.

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒋᑦ, ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᕐᖃᓇᕐᑑᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᑕᖏᖃᕐᐳᑦ ᐅᓄᕐᑐᔪᐊᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕐᑕᐅᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓂᓗ. ᐅᓄᕐᑐᑲᓪᓚᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕙᓪᓗᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᑲᑦᑐᔪᐊᒥᒃ ᐊᓯᑦᔨᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᕐᕿᕙᓪᓕᐊᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ 100 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐅᖓᑖᓂᓂᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᐹᖅ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᑕᕕᓂᖏᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ ᓄᐊᑕᐅᒪᓂᖏᑦ ᑕᑯᑎᑦᓯᓯᐊᕐᐳᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖓᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᑐᒪᕇᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᔪᒉᑦᑐᓗᑐᐊᓘᕗᑦ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑑᑦᓱᑎᒃ, ᑐᑭᖃᑦᓯᐊᓱᑎᒃ ᐃᓱᒪᑕᐅᓂᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᖏᑎᒍᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓐᓂᒃ. ᐃᓂᖁᓇᕐᑑᓂᖏᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᓪᓗ ᑕᑯᑎᑦᓯᓯᐊᕐᐳᑦ ᓴᓇᑐᔫᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᖃᓕᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎ:
ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᒃ (1902-1989)
ᑲᖏᕐᓱᒃ, 1980

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᖅ

GhGk-63 : 768
ᑭᑉᐳᑎᐊᐱᑦᓴᑖᕐᕕᒃ
ᐅᔭᕋᖅ ᕿᓪᓚᕿᐊᖅ
ᑐᓂᓪᓗᑐᕐᖀᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ