ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᖅ

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑏᑦ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᐳᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑲᓵᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᕐᑕᓂᒃ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑏᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᑕ ᓄᐊᑲᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ 1985-ᒥᓂᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ.

ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᖁᑎᑐᖃᕐᓂᒃ, ᓄᓇᓐᖑᐊᓂᒃ, ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᓗ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓲᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᖅ

KbFk-7 : 2642
ᓇᐅᓚᒃ
ᐁᕕᐅᑉ ᑐᒑᖓ
ᑐᓂᓪᓗᑐᕐᖀᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

Bibliothèque & archives

IND-HAM C-126
Claude Hamelin
Kangiqsujuaq
Claude Hamelin Fonds
1966

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ