ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᖅ

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑏᑦ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᐳᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑲᓵᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᕐᑕᓂᒃ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑏᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᑕ ᓄᐊᑲᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ 1985-ᒥᓂᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ.

ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᖁᑎᑐᖃᕐᓂᒃ, ᓄᓇᓐᖑᐊᓂᒃ, ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᓗ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓲᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎ:
ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᒃ (1902-1989)
ᑲᖏᕐᓱᒃ, 1980

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓃᑦ Freddy Edmonds-ᒧᑦ (ᐸᓂ¯ᕐᒧᑦ)

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ