ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕕᓂᕐᒥᓄᑦ ᑕᑕᕐᓯᑐᒐᖓ

ᑖᓐᓇ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖅ ᑐᕌᖓᑐᐃᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ*, ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᒻᒥᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ. ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐅᓲᓂᒃ ᐱᑐᑦᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒍᑎᖓᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐅᓲᑦ ᐱᓐᖑᑎᑕᕕᓃᑦ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒣᓐᓇᕿᑫᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐱᓕᐅᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᑕ Ministry of Education, Leisure and Sport (MEL)-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕆᓲᖏᓐᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᓚᖓᔪᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᑎᒍᓐᓇᓯᐊᕋᕕᒃᑭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐊᑉᐱᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᓄᓇᒥ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓃᓐᓃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ. ᐊᒻᒪᓗ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓃᑦ ᓴᖑᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᒥᓲᓐᖏᑑᒐᓗᐊᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᓂ, ᑕᒪᖏᓐᓂ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᓪᓗ. ᓀᓈᕐᓱᒍ, ᑖᒃᑯᐊ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᕕᓃᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᐅᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᒪᓂᔨᓗᑎᒃ ᐃᓗᐃᑦᑐᓯᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᐅᓲᓂᒃ.

ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᐊᑎᓖᑦ ᐆᒥᖓ: “ᐃᓘᓐᓈᓄᐊᖓᔪᖅ ᐋᕐᕿᓱᕐᓯᒪᔪᖅ”, ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᓯᐊᖓᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓱᑎᒃ MEL-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᐊᑎᓖᑦ ᐆᒥᖓ: “ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᑉ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᖓ” ᐃᓗᓕᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᓕᕐᑐᒥᒃ. ᑭᖑᓪᓕᐹᒥ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᕐᒥᔪᖅ ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᓕᒫᑦᓯᐊᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓲᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒧᐊᖓᔪᖁᑎᕗᑦ ᐃᓕᑦᓯᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓴᓚᐅᕐᐹᑐᐃᓐᓇᓕᕐᖁᒍᑦ!