ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᓇᑯᕐᒦᒃ ᐅᐸᓗᑦᔭᕋᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᓱᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᓂᕐᕈᓰᔪᕕᓃᑦ, ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓄᕐᓯᐅᒥᓯᒪᓕᕐᑐᑦ 1,400-ᒐᓛᖑᓕᕐᓱᑎᒃ ᑐᓂᕐᑌᑦ ᐱᒻᒪᕆᖁᑎᒋᔭᐅᒻᒪᕆᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᕋᑌᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᓪᓗ 1980-ᐄᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᑕ ᐃᓱᐊᓂᓂᑌᑦ, ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᖏᑦ ᐅᑎᕐᑎᓯᓐᓂᒪᑕ ᐊᕙᑕᒃᑯᓄᑦ ᐅᓄᕐᑐᑲᓪᓚᓂᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᑕᐅᕙᑦᑐᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ 1950-ᐄᑦ 1980-ᐄᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐸᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᒥ 1960-ᐄᑦ 1970-ᐄᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᑕᑯᒥᓇᓗᐊᓐᖏᑐᐃᓪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓐᓂᒃ 1960-ᒥᑦ 1975-ᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑦᔨᓕᐊᕆᔭᕕᓃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐱᐅᑎᕕᓂᕐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒥ, ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᒪᔪᓕᒫᑦ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓛᐸᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᖄᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᑦ. ᓱᕐᖄᑎᕐᑕᐅᒪᓂᖏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓯᐊᓐᑎᒦᑕᓄᑦ (ᑭᖏᓐᓂᖓXᓯᓕᓐᓂᖓXᖃᓄᐃᓪᓗᐊᓂᖓ).

ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎ:
ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᒃ (1902-1989)
ᑲᖏᕐᓱᒃ, 1980

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᖅ

KbFk-7 : 2642
ᓇᐅᓚᒃ
ᐁᕕᐅᑉ ᑐᒑᖓ
ᑐᓂᓪᓗᑐᕐᖀᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ