ᐱᒋᐊᕐᓂᓕᒍᑎᒃ

ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ ᓴᐳᒻᒥᓯᒪᓲᖑᕗᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᒃᑮᒋᐊᓲᒍᑦᓱᓂᓗ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᐅᓲᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓗᒥᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓚᕆᑉᐳᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔫᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᓯᒋᒋᐊᓕᖓᓄᑦ. ᓱᑯᐃᔦᓂᑎᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃ, ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑕᐅᓛᕐᓂᐊᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦᑕ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᖓᓄᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᓄᓪᓗ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᐊᑦᔨᒌᒍᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ (ᒪᕐᕉᒃ ᑕᒪᖏᓐᓂᑦ), ᐃᓚᖃᕐᒥᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒥᒃ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᕐᑎᓯᔨᖁᑎᖃᓲᑦ ᓵᓕ ᐋᕐᖓᒥᒃ, ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓂᒃ, ᐊᓯᖓᓂᓘᓐᓃᑦ ᑎᒃᑯᐊᓯᒪᔭᖓᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᒍᓯᐅᒋᐊᓕᒃ ᓴᓇᒻᒪᖃᕐᑎᑕᐅᔪᖅ ᓱᖏᕐᑐᐃᒍᑕᐅᑦᓱᓂ ᑲᔪᓯᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓂᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖏᓐᓄᓗ. ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓕᒋᔦᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᓄᑦ, ᐃᓕᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖁᓯᐅᑎᖁᔭᐅᓕᕐᐸᑕ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᒧᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᓄᓪᓗ. ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᓯᔨ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓲᖅ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓱᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᒐᓕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᕙᒋᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᓱᕐᕃᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᐱᔭᑦᓴᖃᕐᒥᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᑦᓯᐊᓂᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒍᒪᒐᔭᓐᖑᐊᑐᓂᒃ ᐱᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᑐᑭᑖᓲᒍᑦᓱᑎᓗ ᓇᓪᓕᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᔪᑦᓴᐅᒪᖔᑕ. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓖᒃ ᒪᓂᔨᐅᑎᕕᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦᑕ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊᓭᓐᓀᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓯᐅᒋᐊᓖᑦ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᐅᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᓂᐅᓲᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕕᓂᕐᓂᒃ, ᑐᕌᕐᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᓭᒪᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᖏᑎᒍᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᔭᐅᓲᒍᒻᒥᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᓂᒃ, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᒋᓲᕆᑦᓱᓂᐅᒃ. ᐱᕕᖄᐱᓕᑐᐊᕋᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔩᑦ ᐃᓚᖃᓲᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔩᑦ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᖏᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᓪᓗᑯᐊᐱᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᓕᒻᒥᒃ ᐅᖄᓕᕐᐸᑕ. ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓰᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓲᑦ ᓯᕐᓛᐲᕐᑐᒥᒃ ᐊᑯᓃᒐᓛᑦᑐᒥᓪᓗ ᑐᕌᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ.

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᔭᐅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ (2007-ᒥ 2009-ᒥᓪᓗ) ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕇᑦ ᐃᓚᖃᖃᑦᑕᓚᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐅᖄᔭᐅᒍᒪᓪᓗᑯᐊᐱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖄᑦᓱᑎᒃ, ᑲᑎᒪᓂᖃᖃᑦᑕᓱᑎᓗ ᐱᓇᓱᐊᓲᑦ ᕿᒥᕐᕈᑐᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ. ᐱᖓᔪᐊ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᒪᔪᖅ 2011 ᐊᐅᔭᖓᓐᓂ. ᑖᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᒃ ᓇᓪᓕᐊᑎᕕᐅᓛᕐᓂᐊᑐᖅ ᐊᕙᑕᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᓗ ᖁᓕᓪᓘᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᕐᑖᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᖃᒍᒫᕐᓂᐊᓱᓂᓗ ᐃᓕᒃᑰᓱᑎᒃ ᐱᓂᐊᕐᓂᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓱᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑕᖏᑦᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ.