ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᕕᓃᑦ

ᓯᐅᓯᕆᓂᖅ

ᓯᐅᓯᕆᐅᑎᓕᐅᕐᐸᑐᕕᓃᑦ ᐁᐸᔪᒥᑦ, ᑎᕐᑎᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᒍᓇᕐᒥᓘᓐᓃᑦ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐅᕐᓱᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᓯᒍᑎᓕᐅᕐᐸᓱᑎᒃ ᖁᐸᓄᐊᑉ ᓱᓗᖓᑕ ᐃᓱᖓᓂᒃ ᓄᕝᕕᓴᕐᓯᒪᔪᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᔪᖅ ᓲᖑᓂᕐᓴᐅᒋᐊᖓ «ᐅᓪᓗᒥᓂᑕᕐᒥᑦ» ᓯᐅᓯᕆᒍᓯᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᒪᕆᒋᐊᓕᒃ ᑌᒣᓘᕐᑐᒧᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᑏᓯᒪᔪᖅ ᐃᒫᒃ: «ᐊᑕᐅᓯᕕᑦᓱᖓ ᐅᕐᓱᒥᒃ ᑯᕝᕕᕆᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᓯᐅᓯᕆᔭᐅᔪᒧᑦ, ᑌᒣᓕᑐᐊᕋᒪᓗ ᖁᐱᕐᕈᒃ ᓯᐅᑎᒥᑦ ᐊᓂᑦᓱᓂ – ᖁᐊᕐᓵᓗᑐᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ!»