ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓂᖏᕐᑎᓯᓂᐅᕙᑦᑐᑦ

ᐱᓇᓱᒐᕆᓕᕐᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᖕᖑᕈᒪᔪᑦ, ᐃᖕᖏᖑᐊᕐᑎᐅᒍᒪᔪᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎᐅᒍᒪᔪᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑎᐅᒍᒪᔪᓪᓘᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐅᑎᕐᑐᓴᐅᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᒐᓱᐊᖁᔭᕗᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐱᓯᒪᔪᐃᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑦᓭᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓭᓐᓇᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᐅᓚᖓᔪᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᐃᖕᖏᖑᐊᕐᑎᓂᒃ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑎᓂᓪᓗ.

ᑕᑯᒋᐊᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑐᐊᒑᐲᑦ

ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᑦ)

ᑭᖑᓪᓕᐸᐅᓕᕐᓱᑎᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᓕᐊᕕᓃᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᑦ)