ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᕿᒧᑦᓰᑦ

ᐊᑐᓂᑦ ᕿᒻᒥᖅ ᕿᒧᑦᓯᓂ ᐃᓂᓪᓗᑯᐊᐱᒋᒋᐊᓕᒻᒥᓂᒃ ᐃᓂᖃᓲᖅ ᖃᒧᑏᒃ ᓯᕗᕌᓂ. ᓯᕗᓪᓕᐅᓲᖅ ᓯᕗᓪᓕᖁᑎᒃ ᐊᕐᓇᕙᓪᓘᓲᒍᑦᓱᓂ, ᑭᖑᓪᓕᖃᕐᓱᓂ ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᕝᕕᑎᒧᑦ ᖃᒧᑏᒃ ᓯᕗᕌᓃᑦᑐᓂᒃ. ᕿᒧᑦᓯᑎ ᖁᓕᓐᓂᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓘᓂᓪᓘᓂᑦ ᕿᒻᒥᖃᕙᓪᓗᓲᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᓄᓇᓕᒃ

ᐃᕗᔨᕕᒃ ᑐᑭᖃᕐᑐᖅ ᐃᒫᒃ: “ᓯᑯᐃᑦ ᐃᕗᔪᐃᑦ ᑲᑎᕐᓱᕕᖓ (ᓯᑦᔭᒥᓗᐊᓐᖑᐊᖅ).”

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ