ᓄᓇᒃ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ ᐊᑎᖓ ᐃᒫᒃ ᑐᑭᓕᒃ «ᑲᖏᕐᓱᖓ ᐊᖏᔪᐊᓗᒃ». ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ ᖃᕐᖃᓕᐊᓘᒋᕗᖅ ᐳᕐᑐᔪᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖓ ᖃᕐᖄᓗᐃᑦ ᐃᓗᐊᓃᒻᒥᔪᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᑕᑯᓐᓇᓇᖕᖏᒥᔪᖅ ᓴᓪᓗᒥᐅᑎᑐᑦ. ᐅᓕᑦᑕᓂᖓ ᑎᓂᑦᑕᓂᖓᓗ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᓴᓪᓗᒥᐅᑎᑐᑦ. ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕐᓯᑎᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐅᖄᓂᖓ ᓲᖑᔪᐊᓗᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖄᓕᕋᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐅᐊᕈᑎᖃᑦᔭᖏᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐅᖄᓲᑦ, ᑯᑕᑦᔭᒐᑎᒃ ᐃᓄᓪᓚᕆᑦᑎᑐᑦ ᐅᖄᓕᕋᒥᒃ. ᐃᓄᖏᑦ 300-400 ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑐᑦ.

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕕᖃᑦᓯᐊᑐᖅ ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᕕᒥᓂᒃ ᓄᓇᒥᓗ ᐃᓘᓐᓈᓂ. ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐃᓘᓐᓀᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᒪᒍᑎᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᓐᓇᑐᑦ. ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᐅᕕᒐᕐᑐᖏᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᕐᐳᑦ ᐃᓚᖏᑦ; ᐃᓄᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐊᓕᐊᒃᑫᓲᒍᕗᑦ ᓂᕆᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐳᐃᔨᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ. ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᒥᓄᑦ ᐱᖏᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᔭᖏᓪᓚᓕ ᒪᙯᒃᑲᓗᐊᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᑑᑦᓱᑎᒃ ᖃᔭᕆᐊᒃᑯᑦ ᐅᕕᒍᓇᐅᒐᓗᐊᕐᒪᑕ.

ᐊᓪᓚᑐᖅ ᑖᒧᓯ ᖁᒪᖅ 1992

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ