ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᐊᐳᑎᒥ ᐃᓪᓗᒥᐅᒍᓂᖅ

ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᐊᐳᑎᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕙᓚᐅᕐᖁᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. ᐃᓪᓘᑉ ᐃᓗᐊ ᐃᓗᑎᑕᐅᑦᑌᓕᒻᒪᕆᕙᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᐅᕈᓪᓗᐊᑎᑦᑌᓕᑦᓱᒍᓗ, ᐱᕐᓯᑐᕕᓂᐅᓕᕐᒪᓗᐊᓐᖑᐊᖅ. ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐳᑎ ᐃᓪᓗᖅ ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐸᑐᕕᓂᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᐊᓐᓄᕌᑦ

ᐊᓐᓄᕌᑦ ᑐᒃᑐᕋᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ, ᓇᑦᓯᔭᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ, ᒥᑎᔭᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ, ᕿᒻᒥᓲᑦᓱᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐆᒪᔪᕕᓂᔭᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ