ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

ᓄᓇᓕᒃ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ ᑐᑭᓕᒃ “ᑲᖏᕐᓱᒃ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᒃ”

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᐊᐳᑎᒥ ᐃᓪᓗᒥᐅᒍᓂᖅ

ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᐊᐳᑎᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕙᓚᐅᕐᖁᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. ᐃᓪᓘᑉ ᐃᓗᐊ ᐃᓗᑎᑕᐅᑦᑌᓕᒻᒪᕆᕙᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᐅᕈᓪᓗᐊᑎᑦᑌᓕᑦᓱᒍᓗ, ᐱᕐᓯᑐᕕᓂᐅᓕᕐᒪᓗᐊᓐᖑᐊᖅ. ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐳᑎ ᐃᓪᓗᖅ ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐸᑐᕕᓂᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ