ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᕕᓪᓗ

ᓯᕗᓂᑦᓴᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᐳᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᕗᒍᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐱᓯᒪᑦᓱᑕ ᐊᑯᓕᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐊᑦᑕᒥᒐᐅᑎᖃᑎᖃᕈᒪᕗᒍᑦ ᐃᓕᑦᓯᓂᒃ ᑐᓂᑦᑕᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑕᑯᓐᓇᕈᓯᑦᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑕ ᐊᕙᑎᑦᑕᓗ ᒥᑦᓵᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖅ ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓚᐅᔪᕗᒍᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕈᓯᐅᒋᐊᓕᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᑦᓱᑕᓗ ᓱᔪᐃᑎᑦᓯᑌᓕᓂᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓱᑕᓗ ᐃᓗᕐᕈᓯᑐᖃᑦᑎᓂᒃ. ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓚᐅᔪᒻᒥᔪᒍᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕈᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᑦᑎᓂᒃ ᐊᓯᐅᖏᓐᓇᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒧᑦ.

2013 ᐊᐅᔭᖓᓐᓂ, ᐱᒋᐊᓪᓚᕆᓚᐅᔪᕗᒍᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕈᓘᒍᑦᓱᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑦᓱᑕ ᐊᕙᑕᕐᒥᐅᓄᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥ ᕿᑭᕐᑕᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᑦᓱᑕ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕈᓯᐅᒋᐊᓕᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᑦᑎᓂ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕗᒍᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᓗᑳᑦᑐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓱᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓱᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᒻᒥᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᓂᖓᓂ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᑎᓂᒃ ᐊᖏᓖᒋᐊᓚᐅᔪᕗᒍᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᓕᐅᓯᒻᒥᓱᑕ ᐊᑯᓕᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᑕᓗ ᒥᑦᓵᓅᓕᖓᔪᓂᒃ. ᓇᓪᓕᑳᕐᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕆᖃᑦᑕᓚᐅᔪᔭᑦᑎᓂᒃ, ᐊᑦᔨᖑᐊᓪᓗ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓱᒋᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᑦᓴᓚᐅᕈᑦᓯ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᑦᑎᓂᒃ!