ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᕕᓪᓗ

ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᒃ ᐱᓐᖑᑎᑕᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐃᓗᐊᓂ 2008-ᒍᑎᓪᓗᒍ, ᓇᑯᕐᒦᒃ ᑐᓂᕐᕈᓰᔪᓐᖑᐊᕌᓘᓯᒪᒻᒪᑕ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ.

ᐊᕐᕌᒎᓯᒪᓕᕐᑐᓂ, ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒐᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᖃᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᔨᓂᒃ. ᐊᔪᐃᓐᓇᐅᔨᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᖃᓕᕋᑦᑕ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓂᒧᑦ/ᓴᓇᓐᖑᐊᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓐᖏᖑᐊᕐᓂᒧᑦ/ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᒧᓪᓗ ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᓯᔨᖃᓕᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᕆᐊᑦᓯᐊᓯᒪᓕᕋᑦᑕ ᐱᐅᔫᑎᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᓂᒃ ᐃᓄᑦᑖᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑐᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ, ᒫᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᒍᑦ ᐱᓐᖑᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑐᓐᖓᕕᖃᓪᓚᕆᐊᓗᑦᓴᕋᓗᐊᕐᓱᑕ ᐊᔪᐃᓐᓇᐅᔨᒍᒪᓂᑦᑎᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᑦᑎᓂᒃ, ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᖃᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᕗᓂᑦᓴᖓᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᒪᓂᔨᓚᕿᒍᓐᓇᒪ¯ᑦᑕ ᐱᓇᓲᑎᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓱᑎᒃ ᐃᓗᕐᕈᓯᑦᑎᓄᑦ ᐊᖏᓕᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑐᒧᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᕆᑦ

À découvrir

2007-2008: ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖁᑎᖓ (IPY)

ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ/ᐅᐱᕐ¯ᒍᑎᓪᓗᒍ 2007-ᒥ, ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕆᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᔪᕗᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᒥ ᓴᒡᒐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑎᖑᐊᓗᒻᒥ (IbGk-3-ᒍᓂᕋᕐᑕᒥ) ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᑲᓪᓛᐱᑦᑎᓗᒍ ᐃᑎᖑᐊᓘᑉ ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ. ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕆᓚᐅᔪᔭᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖁᑎᖓᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ


À découvrir

ᐱᐅᓯᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕙᓪᓘᓂᑯᖏᓐᓄᑦ, 1987-ᒥ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᓚᐅᔪᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒪᕆᒻᒥᒃ ᑐᕌᕐᓂᖃᕐᑐᒥᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᒋᐊᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᒌᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ