ᑕᑯᔭᒃᓴᑯᕕᓕᕆᓂᖅ

ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ

< ᒪᒃᐱᒐᐅᑫᓐᓇᑐᒧᑦ

ᐊᕐᕌᒎᖃᑦᑕᓯᒪᓕᕐᑐᓂ, ᐅᒥᐅᔭᕐᒥ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑲᕙᒫᐱᖓ ᑲᑎᕐᓱᐃᓯᒪᕗᖅ ᓄᐊᑕᐹᓂᒃ 200 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᓄᑕᐅᓐᖏᑐᔭᓂᒃ ᑐᓂᕐᑕᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒫᓐᖓᑦ ᓄᓇᖃᕐᕕᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᒐᓴᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᕐᓂᒃ. ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᐃᑦᓯᒐᓱᐊᓂᕐᑯᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒥᒃ ᓄᐃᑦᓯᒐᔭᕐᓂᒧᑦ ᑕᑯᔭᕐᑐᕕᒻᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᐅᒐᔭᕐᑐᒥᒃ, ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᕕᖓᓐᓂ.