ᑕᑯᔭᒃᓴᑯᕕᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖃᕐᓱᑎᒃ 1981-ᒥ, ᑎᓕᔨᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᖁᔨᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ ᑕᑯᔭᕐᑐᕕᓐᓄᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᕕᓐᓄᓗ ᐱᑐᑦᑕᕕᑦᓴᒥᒃ.

ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐃᒣᑦᑑᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ;

- ᑫᓪᓗᑐᐃᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᓕᑦᓯᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᕐᓱᕈᑕᐅᒋᐊᓐᖓᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᑲᔪᓯᔪᓂᒃ ᐅᐱᒪᓕᐅᒥᒐᔭᕐᒪᑕ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᓗᐊᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᕕᒐᕐᑐᐃᑦ;
- ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓂᒥᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᑕᑯᔭᕐᑐᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓚᕿᒐᔭᕐᒪᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓗᓂᓗ ᐳᓚᕋᕐᑏᑦ ᑑᔩᓰᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖓᓂᒃ;
- ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑫᓪᓗᑐᐃᓗᑎᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓ ᑕᑯᔭᐅᑎᒐᓱᐊᒻᒪᕆᓗᒍ.