ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᔭᖃᐅᑎ

ᑖᓐᓇ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᑐᖅ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓂᒃ, ᐱᓗᐊᕐᑐᖅ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᓂᐱᓕᐊᕕᓂᕐᓂᓗ (ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ 500 ᐊᐱᕐᓲᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᑑᑎᔭᕕᓃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ 1959-ᒥᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᓗ), ᑕᕐᕋᓕᔮᓕᐊᖑᓚᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᑌᑦᓱᒪᓂ (ᑕᕐᕋᓕᔮᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓖᑦ ᐃᒣᑦᑐᒥᒃ Super 8-ᓂᒃ 1970ᔅ ᐊᑐᕐᑎᓪᓗᒋᑦ), ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᙯᓪᓗ (18,000 ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᓂᑐᖃᕐᓂᖅ ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕐᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 1870-ᓂᑦ 1985-ᒧᑦ), ᐊᒻᒪᓗ 1,200 ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᒧᑦ ᑌᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕕᓃᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ. ᐱᑕᖃᕐᒥᔪᕐᓗ ᓂᐱᓕᐅᕐᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖃᐅᑎᒦᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑐᖃᕐᓂᖅ, ᖄᑦᓴᓐᐯᒥᐅᑦ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᖃᑦᑕᓯᒪᔭᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᒍᐃᒍᐃᒃᑯᑦ ᐊᒥᕐᓂᒃ ᑕᐅᕐᓰᑕᕐᑎᑐᖃᕕᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ, ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᒥᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓯᐊᕐᑐᑦ ᐃᕐᖃᓇᕐᑐᑐᖃᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᓗ ᐃᓅᓯᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᓯᑦᔨᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᕗᑦ ᑖᓐᓇ 20-ᖓᑦ 100-ᑌᑦ ᐊᕐᕌᒍᕐᓂ ᐊᑐᓯᑎᓪᓗᒍ.

ᐱᓪᓚᕆᐅᓂᖏᑦ ᐃᓗᓕᕐᑕᖏᑦᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᑦᓴᐅᔪᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᓂᒃ ᐸᐸᑦᓯᕕᐅᔫᑉ

 • ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑐᖃᑦ:
  TIKI-ᑯᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᖅ (1977-1979)
  ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᐃᕐᖃᓇᕐᑐᓯᐅᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᑯᐃᑦ (1985-1986)
  ᐊᐱᕐᓱᕈᑎᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑐᙯᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᐅᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ (1983-1990)
  ᐴᕐᑕᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖅ (1996-1999)
 • ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᒧᑦ (ᑲᖏᕐᓱᖅ) (1984-1987)
 • ᓄᐊᑕᐹᑐᙯᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑦᔨᓕᐊᖑᒪᔪᑦ: ᐱᑕ ᒨᑖᒃ, ᔨᐅᕈ ᒥᑭᐊᓐᔨ, ᑯᐊᐳᔪ ᓯ.ᑮ. ᒪᒃᑭᓖᓐ, ᑑᓈᑦ ᓴᕗᐊ, ᕕᐊᑐᕆᒃ ᓀᑦ, ᓗᐃ ᒥᐊᕐᓯᐊᐃ, ᐱᐊᕐ ᑮᔅᐲᒃ
 • ᐊᓪᓚᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᓄᐃᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᐊᕐ ᔫᓪᔅ ᑎᐊᓐ, ᑖᒃᑕ ᒍᐃᓕᐊᒻ ᒍᐃᐊᓪᒫᑦ, ᐳᕈᕕᐊᓱ ᕗᓈᑦ ᓴᓚᑎᐊᓐ ᑐᐊᓐᑯᓗᐊ. ᐅᖓᑖᓂ 80 ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᑕᒡᒍᖓ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᔭᕐᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᓯᒪᕕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᐃᑦ ᓄᐊᑕᐹᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ: ᑖᓯ ᒥᐅᓱ, ᑏᓯ ᒍᐊᑦ, ᐱᐊᑦᓯ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ, ᐁᑕ ᒍᐊᑦ. ᓄᐃᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓄᐊᐹᒋᐊᓪᓓᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐆᑦᑑᑎᒋᓪᓗᒍ ᖄᑦᓴᓐᐯᒃᑯᑦ ᑲᒻᐸᓂᖏᑦᑕ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᔭᖃᐅᑎᖓ, ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖓᓂᒃ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᖃᐅᑎᖓᓂᓪᓗ, ᒍᐃᒍᐃᒃᑯᑦ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᔭᖃᐅᑎᖓᓂᒃ ᐅᓇ Revillon Paris, ᐅᑯᐊᓗ ᓄᑕᐅᖕᖏᑐᔭᓕᕆᕖᑦ Notman ᐊᒻᒪᓗ Deschatelets-ᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐᔅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂ.

ᑕᕐᕋᓕᔮᖅ ᐅᓇ “Nanook of the Norht”, ᑕᕐᕋᓕᔮᓕᐊᕕᓂᖅ ᕌᐳᑦ ᕙᓛᖁᑎᒧᑦ 1922-ᒍᑎᓐᓗᒍ ᐃᓄᒃᔪᐊᓂ, ᐃᓘᓐᓀᓄᒐᓚᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓇᒥᑦᑑᓱᓂ “ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᑦ” ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑑᑦᓯᐊᒍᑎᓪᓗᒍ. ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ ᓯᓈᓂᒥᐅᖏᑦᑕ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓚᖕᖑᐊᓚᐅᑐᕕᓃᑦ ᐊᑦᔨᓕᐊᖑᔪᒥᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᓂᑦ ᓱᓕ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓅᔪᑦ ᑕᐅᓇᓂᓚᑳᖅ ᓯᓈᓂᒥᐅᑦ. ᑌᒃᑯᐊ ᐊᑦᔨᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖓᓂ ᐃᓚᖃᕐᐳᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᕐᕋᓕᔮᒥ “ᓚᖕᖑᐊᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑦᔨᓕᐅᒉᑦ”.