ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ

ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ ᐃᓗᒥᐅᑕᖃᕐᐳᖅ 6,000 ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓗ ᒥᑦᓵᓄᐊᖓᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᓪᓗ. ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒻᒦᒥᔪᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᕕᓃᑦ, ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᓈᒻᒪᓯᑦᑕᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓭᑦ.