ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓂᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓃᓪᓗ

ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᑯᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᓂ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᓯᓗᑭᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᓂᓗ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ ᐊᓯᐊᓂᓪᓗ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᖁᑎᑦᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒍᒪᒋᐊᖃᕐᖁᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓯᕗᓂᐊᓂ Sarah Gauntlett-ᒥᒃ (ᓯᐊᔭ ᑳᓐᑦᓕᑦ) ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ: 514-989-9031, ᑲᔪᓯᐅᑎᖓ 241.

ᐱᓇᓱᐊᑐᐊᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓕᒻᒥᒃ, ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᓕᐅᕈᕕᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦᓴᓕᐅᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᐱᑎᑦᓯᖁᓇᕐᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦᓯᐊᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᓅᕕᓕᖓᔪᓂᒃ, ᐱᐅᓂᕐᐹᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᓂᐊᕋᑦᑎᒋᑦ.

ᐊᑭᓖᒐᓛᐱᒋᐊᖃᕋᔭᕐᖂᑐᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑌᑦ ᑕᑯᓐᓇᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᓯᓂ ᐃᑲᐅᕐᓂᓂ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᕕᓃᑦ ᑕᑯᓐᓇᓗᒍ.

ᑎᑭᓭᒍᒪᒍᕕᑦ ᐱᓇᓲᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᕐᓗᒍ ᑕᑕᕐᓭᓗᑎᓗ ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕐᓂᒃ ᑐᕐᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᓪᓗ ᑐᔫᑎᒋᓗᒍ Sarah Gauntlett-ᒧᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᒍᑎᒧᑦ: sarah.gauntlett@avataq.qc.ca. ᓯᐊᔭ ᐅᖄᓚᕕᒋᒍᓐᓇᒥᔦᑦ 514-989-9031-ᒧᑦ, ᑲᔪᓯᐅᑎᖓ 241. ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᑯᑦᑐᑰᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ: 514-989-8789.