ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᒃ

ᐃᓚᒌᓐᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐊᑑᑎᓯᒪᓕᕐᑐᑦ

ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖃᕐᑎᓗᒍ 1981-ᒥ, ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐱᔭᑦᓴᑖᕐᑎᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓚᒌᑦᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᕝᕘᓇᑦᓭᓇᕐᓗ ᓇᓗᕐᖁᓀᑦᑐᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᓂᓪᓕᕈᑎᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒥᓐᓂᒃ ᐅᕕᒐᕐᓂᓭᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᑦ ᐳᐃᒍᕐᐸᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᐊᓐᖑᐊᑕᖓ ᐃᓚᒌᑦᑐᐃᑦ ᐊᕕᐅᕐᖃᓯᒪᓕᕐᓂᒪᑕ, ᐅᖓᓯᑦᑕᕇᑲᓪᓚᒍᓘᑦᓱᑎᓗ. ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᕐᓂᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᐅᓲᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᐊᓯᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᓐᖏᑐᐊᕈᑎᒃ. ᑌᒣᒻᒪᑦ, ᐊᔪᐃᓐᓇᑐᖃᓕᕐᑐᕕᓂᖅ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓐᖑᑎᑦᓯᓂᖃᖃᑦᑕᓱᓂ ᓂᐱᓕᐊᕕᓂᕐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑭᖑᕚᕐᑎᓅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ, ᑭᖑᕚᖏᓐᓄᓗ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ

ᒫᑕ ᐹᓕᓴ, ᐃᓚᒌᓐᓂᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ,
Martha@avataq.qc.ca

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᒥᔪᖅ :
ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃ

ᑐᕌᕈᑎᖓ :
Institut culturel Avataq
360 - 4150 rue Ste Catherine Ouest
Westmount (Québec), H3Z 2Y5
Tél : (514) 989-9031 poste 226
Fax : (514) 989-8789

ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓲᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᔭᐅᓲᓪᓗ

ᑲᔪᓯᐅᒐᕐᑐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓲᑦ

- ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᖏᑦ
- ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ
- Ministère de la Culture, des Communications et de la condition féminine du Québec (ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐊᕐᓇᓄᐊᖓᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕇᓪᓗ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓ)
- ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ

ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ

- ᑲᓇᑕᒥ ᐁᖕᓕᑲᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕕᖓᑦ
- ᐊᓪᓓᑦ/ᐃᕐᕿᓖᑦ ᑯᔩᖑᓂᕋᕐᑌᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ
- ᐱᕐᓈ, ᓚᕚᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓ