ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ

ᐊᕙᑕᒃᑯᓂ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᓂᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᖓ ᓄᐊᑦᓯᓲᖅ ᐱᔭᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖏᓐᓂᑦ 1985-ᓗ 2007-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᑦᓴᑖᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᑯᓂ ᐊᒻᒪᓗ 1995-ᒥᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓲᒍᑦᓱᓂ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᓐᖓᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒧᑦ.

ᕿᓂᕆᐊᓪᓚᑲᓂᕈᑎᒃ

ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ:

ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:

ᖃᓕᐅᔭᕐᐯᑦ:

ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑦ: